Disclaimer & privacy

Ondanks de zorg en aandacht die Finance & Insurance Trade Credit BV, (hierna te noemen F&I) aan de samenstelling van deze website heeft besteed kan het voorkomen dat de informatie onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. F&I is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Het openbaar maken van en/of het verveelvoudigen van de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imperia en/of overige rechthebbenden kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten opleveren. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website wordt beschouwd als een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en zal in voorkomend geval met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van F&I.

F&I is niet aansprakelijk voor schade:

a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

De gebruiker van deze website vrijwaart F&I, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en overige zakelijke relaties van aanspraken uit gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan, die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden alleen voor de volgende doeleinden verstrekt:

– Contactformulier: uw gegevens worden automatisch per email naar ons verstuurd. Uw gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van uw email-bericht wordt het email-bericht verwijderd.

– Nieuwsbrief: uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor evenementen. Iedere mailing in deze bevat een uitschrijflink (opt-out).

– Marketingdoeleinden: iedere mailing bevat een uitschrijflink (opt-out).

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen en typefouten voorbehouden.