AVG

Iedereen heeft recht op privacy. We doen er daarom alles aan om uw  privacy te borgen.  Uiteraard houden we ons aan de geldende wettelijke verplichtingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken leest u hieronder. Ook leest u wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot de data en hoe lang we uw gegevens bewaren. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 20 juli 2018.

Privacy beleid Finance & Insurance

 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Finance & Insurance (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening

 

Verwerken van persoonsgegevens

 

Doeleinden & wettelijke grondslag voor de verwerking

Finance & Insurance verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening uw gegevens indien dit:

 1. op basis van uw toestemming voor marketingdoeleinden nodig is
 2. noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst en het daaruit voortvloeiende gerechtvaardigd belang
 3. noodzakelijk is voor de nakoming wettelijke verplichting o.a. uit de WWFT
 4. Finance & Insurance verwerkt de persoonsgegevens van uw medewerkers om uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken.

Wanneer u (telefonisch) contact opneemt met Finance & Insurance is er een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Het doeleinde van deze verwerking is om u goed van dienst te kunnen zijn.

 

Om de toegankelijkheid van de websites van Finance & Insurance te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Lees hier ons cookie-statement

Uw gegevens worden enkel in overeenstemming met dit privacy beleid verwerkt, dus alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

 

Welke gegevens verwerkt Finance & Insurance van u?

Finance & Insurance verwerkt de volgende, ten behoeve van de hiervoor benoemde doeleinden, gegevens:

Voor marketing:

 • Klantgegevens
 • Gegevens over website gebruik
 • Doelgroep gegevens

Voor advisering & verkoop:

 • NAW
 • Financiële gegevens
 • Identificatiegegevens

Voor schadeafhandelingen

 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Schadegegevens

N.B.:

De website van Finance & Insurance bevat links naar websites van derden. Finance & Insurance is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

 

Verstrekking aan derden

We verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of op basis van een uitspraak van een rechter.

 

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Finance & Insurance zal uw gegevens in principe niet doorgeven aan een bedrijf in een land buiten de EER tenzij adequate maatregelen zijn getroffen.

 

 

Plichten en verantwoordelijkheden

 

Finance & Insurance is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft de plicht uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

We hanteren een informatiebeveiligingsbeleid waarbij, voor het bepalen van de maatregelen, steeds wordt gekeken naar de huidige stand van de techniek. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en (tweefactor)toegangscontroles op (computer)systemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Toegang tot de persoonsgegevens is dan ook op een ‘need to know’ basis.

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze  dienstverlening. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens, het doel waarvoor zij zijn verwerkt en wet en regelgeving. De gegevens worden niet langer bewaard dan 7 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

 

Melden van datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan zullen we dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. We hebben een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten.

Heeft u via onze website toegang tot persoonsgegevens die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via dit formulier. Om uw melding zo snel mogelijk te kunnen verhelpen vragen we u een zo volledig mogelijke beschrijving te geven.